KHR

KHR információ

A KHR szolgáltatás a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

A KHR a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”, RASZ-ok) érdekeit egyaránt szolgálja.

A KHR rendszert a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt (BISZ Zrt., cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.) működteti.

Milyen jellegű adatokat tart nyilván a KHR?  

A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat. A KHR ennek megfelelően két részből („alrendszerből”) áll:

  • a lakossági alrendszer a magánszemélyek adatait,
  • a vállalkozási alrendszer a vállalkozások adatait tartja nyilván.

A teljes lista

Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási alrendszer úgynevezett teljes listás nyilvántartás.

A teljes listán szerepel minden ügyfél, aki a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tv. (Khrtv.) alapján „adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés”-t kötött valamely refereciaadat-szolgáltató (RASZ) pénzügyi intézménnyel.

A lakossági alrendszer esetében mennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés, illetve az abból eredő tartozás megszűnik (megfizetésre kerül), ügyfél adatai a megszűnést követően 1 munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a KHR-ből.

Amennyiben ügyfél ehhez hozzájárult, adatait a KHR a megszűnést követő 5 évig továbbkezelheti.

Ügyfelek hozzájárulása esetén a KHR-ben tárolt adataik más RASZ által is megismerhetőek (pl. hitelbírálat során).

Ügyfél más RASZ általi adatmegismerésre és adatainak továbbkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja.

A vállalkozói alrendszer esetében a szerződés, illetve az abból eredő tartozás megszűnésének (megfizetésének) időpontját követő 5 év elteltével történik meg az adatok KHR-ből való törlése.

Negatív lista (korábbi BAR lista)

Abban az esetben, ha az ügyfél tartozása eléri a Khrtv-ben meghatározott mértéket, illetve egyéb körülmények fennforgása esetén, ügyfél a teljes lista negatív részére kerül át. Ebben az esetben a fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak az adatkezelésre.

A negatív listán szereplő ügyfelek esetében nyilvántartott adataik hozzájárulásukra tekintet nélkül megismerhetőek a RASZ-ok számára.

A teljes lista negatív részére való átkerülés törvényben meghatározott okai:

A lakossági alrendszer esetében a Khrtv. 11. § (1) bekezdése alapján: A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a törvényben meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

A fenti eseteken kívül azon ügyfelek adatai is átadásra kerülnek a teljes listáról a negatív listára, akik bankkártya-visszaélést, csalást követnek el.

Vállalkozások esetében a Khrtv. 14. §-a alapján a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak a törvényben meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

Valamint, ha a vállalkozás fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván.

Aktív státusz  

A teljes lista negatív részén szereplő ügyfelek a KHR-en aktív státusszal szerepelnek. Ez abban az esetben is így van, ha a pénzintézettel részletfizetési szerződést kötnek. Az aktív státuszú ügyfelek csak a tartozás kiegyenlítését követően kerülnek a KHR-ben passzív státuszba.

Passzív státusz  

A lakossági alrendszerben amennyiben a tartozását ügyfél teljes mértékben kiegyenlítette, a tartozás lezárásától a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 1 év elteltével nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

Amennyiben a tartozását ügyfél elengedéssel egyenlítette ki, a tartozás lezárásától a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 5 év elteltével nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

A lezárás jogcíme az adós hitelképességét kedvezően befolyásolja.

Tájékoztatás a KHR státuszról  

A Khrtv. rendelkezése alapján „a KHR-ben nyilvántartott saját adatait és a hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.”

Saját Hiteljelentés szolgáltatás  

A KHR Saját Hiteljelentés szolgáltatása lehetővé teszi valamennyi magánszemély és vállalkozás számára, hogy megismerhesse a KHR rendszerben róla tárolt adatokat, az adatokat felvivő hitelintézet kilétét, valamint a hozzáféréssel kapcsolatos információkat.

A Saját Hiteljelentés (korábban Ügyféltudakozvány) díjmentesen kérhető bármely hitelintézettől, vagy a BISZ Zrt.-től.

Ügyfelek a Khrtv. 16. §-a alapján, az ott meghatározott módon kifogást emelhetnek referenciaadataik a BISZ Zrt. részére történt átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, és kérhetik a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a BISZ Zrt-hez vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújtható be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogás eredményéről írásban kap tájékoztatást.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a BISZ Zrt. pénzügyi intézmény ügyfelek számára közvetlenül semmilyen módon nem adhat tájékoztatást a KHR-ben lévő adatairól.

A KHR működéséről, és a Saját Hiteljelentés szolgáltatásról a BISZ Zrt. honlapján (www.bisz.hu) olvasható bővebb információ.

error: Másolás nem engedélyezett